top of page

ประมวลภาพ : OneSiam World Fashion Trend 2019

04.jpg
  • HelloAsian Facebook Page
  • HelloAsain Twitter
  • HelloAsian IG
  • ไอคอน YouTube สังคม

“วันสยาม”(OneSiam)ผนึกก าลัง สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่จัดงาน “OneSiam World Fashion Trend 2019”ที่สุดกับปรากฎการณ์แฟช่ันทุกรูปแบบระดับโลกชวนอัพเดทเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองของฤดูกาลออทั่ม

แน่นอนว่าคนสายรักแฟชั่นหยุดไม่ได้ที่จะต้องอัพเดตไอเท็มแต่ละฤดูกาลเพื่อเสริมสไตล์ให้ตัวเองเริ่ดอยู่ทุกวินาทีส าหรับกันยายนถือเป็ นเดือนพิเศษการเข้าสู่ซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการ ทั ้งการเผยแฟชั่นเทรนด์ส าคัญต่าง ๆ ที่จะมาแรงในปี ต่อไป ล่าสุด “วันสยาม”ผนึกก าลังสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ม อ บ ป ระ ส บ ก ารณ์ ใน แ บ บ ฉ บั บ เอ็ ก ซ์ ต รอ ดิ แ น รี่ พ ร้ อ มต อ ก ย ้าค ว าม เป็ น แ ฟ ชั่น ฮับ ชั ้น น า ระดับ โล ก และผู้น าในการส่งเสริมแฟชั่นไทย จัดงาน “วันสยาม เวิลด์ แฟชั่น เทรนด์ 2019” (OneSiam World Fashion Trend 2019)ที่สุดกับปรากฏการณ์แฟชั่นทุกรูปแบบระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชั่นออทั่ม/วินเทอร์2019-2020 ต้อนรับฤดูกาลใหม่จาก 400 แบ รน ด์ทั ้งซู เป อ ร์ ลั ก ชั ว รี่ , อิ น เต อ ร์ เน ชั่ น แ น ล ดี ไซ เน อ ร์ , ไท ย ดี ไซ เน อ ร์ แ ล ะ ส ต รี ท แ ฟ ชั่ น ให้ เห ล่าแฟ ชั่น นิ ส ต้ าม าอัพ เด ท ลุค สุด เก๋ทั ้งมิ กซ์ แอ น ด์ แม ท ช์เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า และแอคเซสเซอรี่ นอกจากนั ้นยังมีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟต่าง ๆ มากมาย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษในรอบปี ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 ตุลาคม ศกนี้ ณ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่โดยในวันเปิดงาน“OneSiam World Fashion Trend 2019” ได้รับเกียรติจากชนิสา แก้วเรือนและไพลิน อัมพุช คอยต้อนรับเหล่าแฟชั่นนิสต้า อาทิธาวิน พี.เซียวตง, ภาดาภัสสรณ์ภาดาพิลาสธานันทร์, เมลนีย์อยู่วิทยา,พัณณิตาสนิทวงศ์ ณ อยุธยา,วารีนิธิกันท์ไพบูลย์,กัลยรัตน์อัครเดชเดชาชัย, พิมดาว พานิชสมัยแ ล ะ ญ า ญ่ า-อุ รั ส ย าเ ส ป อ ร์ บั น ด์ Friend of Louis Vuitton, น า ย-ณ ภั ท ร เ สี ย ง ส ม บุ ญ ในลุคสุดเท่ห์จากเฟนดิ(Fendi)สมทบด้ วยต้ าเหนิง-กัญญาวีร์ สองเมืองในลุคของกุชชี่ (Gucci), ต่ อ-ธนภพลีรัตนขจร ในลุคของพราด้า (Prada), กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง ในลุคของเอ็มซีเอ็ม(MCM), แบงค์-ธิติ ม ห า โ ย ธ า รั ก ษ์ ใ นลุ ค จ า กอ อ ฟ ไ ว ท์(Off-White™)มาร่วมอัพเดตแฟชั่นรับลมหนาวก่อนใคร พร้ อมกันนี ้ยังร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับแฟชั่นพาเหรดจากนายแบบนางแบบกว่า 100 คนน าเสนอคอลเลคชั่นไทยดีไซเนอร์,อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซเนอร์ และสตรีทแฟชั่น อาทิแพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์รวมถึง เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว-ฐิตภิูมิเตชะอภัยคุณ, จิงจิง-วริศรายู,โบ-เมลดา สุขศรีและดาราชื่อดังอีกคับคั่ง

ร่ ว มเ ก า ะ ติ ดก ร ะ แ สเ ท ร น ด์ สุ ด ฮ อ ต ป ร ะ จ า ฤ ดู ก า ลอ อ ทั่ ม และไอเท็ม เด่นของคอลเลคชั่น ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกก่อน ใครได้ที่สยามพ ารากอน , สยาม เซ็น เตอร์แ ล ะส ย า มดิ ส คั ฟ เ ว อ รี่ ตั ้ ง แ ต่ วั น นี ้ จ น ถึ ง 3ตุลาคม ศกนี ้ อีกทั ้งยังสามารถอัพเดทกิจกรรมต่างๆ  ที่www.facebook.com/onesiamofficia

bottom of page